Breaking News
   |  |  | 

  Opinion You and Me

  Panahon ng Kuwaresma

  Sa buong panahon ng Kuwaresma na nag-uumpisa sa Ash Wednesday hanggang sa Muling Pagkabuhay o Easter Sunday ay maraming Katoliko ang nakatuon sa pag-aayuno o fasting bilang paraan ng pagsisisi. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang okasyon ng mga Katoliko sa bansa.  Panahon ito ng paggunita sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo.  Panahon din ito ng pagdarasal, pagsasakripisyo at pagbabago.  Ito ay panahon din ng pagsisisi sa mga nagawang kasalanan at pagtatama sa mga naging pagkakamali.  Ang Daan Ng Krus, isang debosyonal na pagdiriwang na pasan ni Kristo ang Krus hanggang sa kanyang pagkamatay, ay madalas na obserbahan. Sa mga altar ng simbahan ay mapapansin na walang mga gayak na bulaklak o anumang offering at ang mga imahen ay nakatakip o nakatalukbong ng tela. Isang enggrandeng prusisyon ang ginagawa sa mga bansang Katoliko at ginagawa ang Visita Iglesia o pagdalaw sa pitong iba’t ibang simbahan sa panahon ng Banal na Linggo.

  Ilan sa mahahalagang tradisyon na inaantabayanan ay ang pagdiriwang ng Palaspas, ang Pasyon, ang pagdarasal  ng Daan Ng Krus o Via Dolorosa, Visita Iglesia, ang pakikinig ng Seven Last Words,  senakulo, mga penitensya at ang salubong sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang mga tradisyong ito ng mga Katoliko ay higit na nagbibigay kulay at buhay sa paggunita sa mga huling araw ni Hesukristo bago siya mamatay sa Krus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng mga tradisyong ito ay naipakikita ang mga katangian ng kultura at pagiging malikhain ng mga Pilipino. At sa mga tradisyong ito ay makikita ang pagdadamayan at pagkakaisa nating mga Pilipino. Panahon din ito ng pagkakaisa at muling pagsasama-sama ng pamilya dahil ang karamihan ay umuuwi sa lugar na kanilang pinagmulan upang doon mag-obserba ng Semana Santa sa panahon ng Kuwaresma.

  ABOUT THE AUTHOR