Breaking News
   | 

  Salita ng Diyos

  • Pagtalikod sa pananampalataya

   Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba’y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal.

   Read More
  • Ang Panginoon ang Manlilikha

   Aking ginawa ang lupa, at nilikha ko ang tao sa ibabaw nito; ako, ang aking mga kamay ang nagladlad ng mga langit, at inuutusan ko ang lahat ng naroroon. Aking ibinangon siya sa katuwiran, at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad; kanyang itatayo ang aking lunsod, at kanyang palalayain ang aking mga binihag, hindi sa…

   Read More
  • Pakikinig at Pagtupad

   Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya’t alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita, at hindi tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong…

   Read More
  • Tukso at Pagsubok

   Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya’y tatanggap ng putong ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa kanya. Huwag sabihin ng sinuman kapag siya’y tinutukso, “Ako’y tinutukso ng Diyos,” sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama, at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ngunit ang…

   Read More
  • Pagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti

   Katapus-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala; sapagkat ukol dito kayo’y tinawag, upang kayo’y magmana ng pagpapala.

   Read More
  • Pananampalataya at Karunungan 

   Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo’y nahaharap sa sari-saring pagsubok, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito, upang kayo’y maging sakdal at ganap, na walang anumang kakulangan. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng…

   Read More
  • Bigyang-lugod ang kapwa, huwag ang sarili

   Kaya’t tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina, at hindi upang magbigay-lugod sa ating mga sarili.  Bawat isa sa atin ay magbigay-lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan, tungo sa ikatitibay niya. Sapagkat si Cristo man ay hindi nagbigay-lugod sa kanyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, “Ang mga pag-alipusta ng mga umaalipusta…

   Read More
  • Isang mabuting lupain na aangkinin

   “Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito upang kayo’y mabuhay at dumami, at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon  sa inyong mga ninuno.  At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong apatnapung taon sa…

   Read More
  • Mga Tuntunin sa mga Pamilyang Cristiano

   Anuman ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong JesuCristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanyang ginawa; at walang itinatanging tao.

   Read More
  • Mapalad Siya

   Mapalad siya na nagbibigay-pansin sa dukha! Ililigtas siya ng Panginoon sa araw na masama. Iniingatan siya ng Panginoon at pinananatiling buhay siya’y tatawaging pinagpala sa lupain; hindi mo siya ibinigay sa kagustuhan ng kanyang mga kaaway. Aalalayan siya ng Panginoon sa kanyang higaan ng karamdaman, sa kanyang pagkakasakit ay iyong inaayos ang buo niyang higaan.

   Read More

  EDITORIAL

  THIS WEEK’S FRONTPAGE

  BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

  NGCP NOTICE OF POWER INTERRUPTION

  EDITOR’S SPILLBOX

  Herbal Health
  Unique Printing Press
  Microtel Baguio
  Te Quiero