| 

Salita ng Diyos

 • Pagdurusa dahil sa paggawa ng mabuti

  Katapus-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait at may mapagpakumbabang pag-iisip. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala; sapagkat ukol dito kayo’y tinawag, upang kayo’y magmana ng pagpapala.

  Read More
 • Pananampalataya at Karunungan 

  Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo’y nahaharap sa sari-saring pagsubok, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito, upang kayo’y maging sakdal at ganap, na walang anumang kakulangan. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng…

  Read More
 • Bigyang-lugod ang kapwa, huwag ang sarili

  Kaya’t tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina, at hindi upang magbigay-lugod sa ating mga sarili.  Bawat isa sa atin ay magbigay-lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan, tungo sa ikatitibay niya. Sapagkat si Cristo man ay hindi nagbigay-lugod sa kanyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, “Ang mga pag-alipusta ng mga umaalipusta…

  Read More
 • Isang mabuting lupain na aangkinin

  “Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito upang kayo’y mabuhay at dumami, at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon  sa inyong mga ninuno.  At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong apatnapung taon sa…

  Read More
 • Mga Tuntunin sa mga Pamilyang Cristiano

  Anuman ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong JesuCristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanyang ginawa; at walang itinatanging tao.

  Read More
 • Mapalad Siya

  Mapalad siya na nagbibigay-pansin sa dukha! Ililigtas siya ng Panginoon sa araw na masama. Iniingatan siya ng Panginoon at pinananatiling buhay siya’y tatawaging pinagpala sa lupain; hindi mo siya ibinigay sa kagustuhan ng kanyang mga kaaway. Aalalayan siya ng Panginoon sa kanyang higaan ng karamdaman, sa kanyang pagkakasakit ay iyong inaayos ang buo niyang higaan.

  Read More
 • Panalangin para sa Saklolo

  Mapalad ang tao na kaniyang ginawang tiwala ang Panginoon, na hindi bumabaling sa mga mapagmataas, pati sa mga naligaw sa kamalian. Pinarami mo, O Panginoon kong Diyos ang iyong mga kagila-gilalas na gawa at ang iyong mga pag-aalala sa amin; walang maaaring sa iyo’y ihambing!

  Read More
 • Ang Panginoon ay Magdadala ng Kaligtasan

  Ngunit sa ganang akin, ako’y titingin sa PANGINOON; ako’y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan; papakinggan ako ng aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin, O aking kaaway; kapag ako’y nabuwal, ako’y babangon; kapag ako’y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging aking ilaw.

  Read More
 • Panawagan tungo sa Banal na Pamumuhay

  Kaya’t ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip; na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesu-Cristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una.

  Read More
 • Panalangin upang Ingatan

  Sa Diyos lamang naghihintay nang tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan; ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan.

  Read More

THIS WEEK’S FRONTPAGE

BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

NGCP NOTICE OF POWER INTERRUPTION

EDITOR’S SPILLBOX

Herbal Health
Unique Printing Press
Microtel Baguio
Te Quiero