Breaking News
   | Opinion | 

  Baguio-Benguet Muslim Corner

  • Ang katotohanan sa likod ng ISIS

   Kapayapaan sa lahat ng tumatahak ng matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom… Maraming tao ang nagtatanong ano nga ba ang ISIS? At dahil dito ay nais ko po itong bigyan ng linaw upang mas maintindihan ng mga minamahal nating kababayang Pilipino kung ano nga ba ang ISIS. Una, ano ba ang kahulugan ng…

   Read More
  • Ramadan (Pag-aayuno)

   Muling sasapit na naman ang buwan ng Ramadan (pag-aayuno), sa ika-28 ng Mayo 2017 ay inaasam-asam ng mga Muslim sa buong mundo na muli nila itong masilayan. Ano ba ang mayroon sa buwan ng Ramadan (pag-aayuno) at bakit nila mithiin na madatnan ang buwan na ito? Ang pag-aayuno ba ay sa mga Muslim lang itinakda…

   Read More
  • Ang paggawa ng kabutihan ay nagbibigay ginhawa sa puso

   Ang unang tao na nabibiyayaan sa gawa ng kawang gawa ay ang tumanggap na rin sa pamamagitan ng pagkakita ng pagbabago sa kanyang sarili at sa kanyang pag-uugali sa pagkatagpo ng kapayapaan sa pagmamasid ng ngiti mula sa mga labi ng ibang tao. Kung iyong nakita ang iyong sarili sa kahirapan at pagkabalisa, magpakita ng…

   Read More
  • Ang nakaraan ay lumisan na nang lubusan

   Sa pamamagitan ng malungkot na pag-iisip-isip sa nakaraan at sa mga trahedya nito, ang sinuman ay naglalantad ng isang anyo nang pagkabaliw, isang uri ng sakit na nagwawasak sa kapasiyahan na mabuhay sa pangkasalukuyang sandali. Yaong mayroong matatag na layunin ay nagtalaksan ng patapon at kinalimutan ang mga pangyayari ng nakaraan, na hindi na kailan…

   Read More
  • Hayaang mag-isa ang bukas hanggang ito ay sumapit

   Naitakda na ni Allah ang huling oras at kaparusahan ng mga hindi nananampalataya, at ito ay tiyak na magaganap kaya‘t huwag ninyong hangarin na madaliin ito (qur’an 16:1). Huwag magmadali at nag-aapura para sa mga bagay na darating pa lamang. Inaakala mo ba na katalinuhan ang pumitas ng bunga bago pa ito mahinog? Ang kinabukasan…

   Read More
  • Time is gold

   Wika ni Ibn Qayyim, isa sa mga pantas sa Islam, ang pag-aaksaya ng oras ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan dahil ang kamatayan ay naghihiwalay sa’yo mula sa mundo, ngunit ang pag-aaksaya ng oras ay naghihiwalay sa iyo mula sa sa dakilang Tagapaglikha. Kung may magagawa ngayon ay h’wag nang ipagpabukas pa, ayun sa…

   Read More
  • Hangad nating lahat ang mamuhay nang mapayapa

   Ito ang sagot sa liham mula sa isang kaibigan na “Bakit daw dumami ang mga Muslim dito sa lungsod ng Baguio?” Mahal kong kapatid, hindi lang po rito sa lungsod ng Baguio dumami ang mga Muslim kundi mapatimog at kanluran, nagsilipana ang mga Muslim dahil hangad nila ang mapayapang pamumuhay. Maliwanag po sa ating puso’t…

   Read More
  • Ang susi sa pag-unawa sa Islam

   Ano ang Islam? Ang Islam ay hango sa salitang Arabik na “Salam” na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang mga literal nitong kahulugan ay pagsuko, pagsunod, pagtalima o pagpapasakop, sa kanyang kaisahan sa (pagka-Diyos) bilang pagsunod sa Kanya ay itakwil ang anumang uri ng pagsamba sa Kanya nang may tagapamagitan, katambal, o karibal. Base ito…

   Read More
  • Ang pagdating ng mga Kastila at Kristiyanismo

   Nang dumating si Magellan sa Limasawa noong Marso 16, 1521, ang Pilipinas ay isa nang bansang Muslim. Ang relihiyong Islam ay 144 taon na sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo. Ito ay bansang sumasamba sa nag-iisang Diyos na tunay, ang Allah (swt). Katotohanang nakatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas…

   Read More

  EDITORIAL

  THIS WEEK’S FRONTPAGE

  BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

  NGCP NOTICE OF POWER INTERRUPTION

  EDITOR’S SPILLBOX

  Herbal Health
  Unique Printing Press
  Microtel Baguio
  Te Quiero