Breaking News
   |  | 

  Headlines

  5 a balasang ti LU, nakastrek iti Miss World Philippines

  SIUDAD TI SAN FERNANDO, LA UNION – Ipagpanpannakkel ti probinsia a lima a kandidata manipud La Union ti nairaman kadagiti 35 official candidates nga agsasalisal tapno magun-od ti korona ti 2017 Miss World Philippines.

  Naammuan daytoy kalpasan a naiwaragawag dagiti nakapasa iti final screening sadiay New World Hotel, Makati City idi Hulio 29, 2017.

  Nabigbig dagiti kandidata nga isuda Ms. Shawntel Michole Cruz (candidate no. 1) manipud Santo Tomas, La Union ken ti madama a Mutia ti La Union-Turismo 2017; Ms. Gabriela Madarieta Ortega (candidate no. 11), ti puon a naggapuanna ket manipud iti probinsia, ken maysa kadagiti top 15 candidates ti Bb. Pilipinas 2017; Ms. Trizha Ocampo (candidate no. 20) manipud Agoo, La Union ken ti Mutia ti La Union 2016; ken ni Ms. Ethel Abellanosa (candidate no.16) a naggapu met iti Agoo, La Union ken nangabak iti Tourism Philippines 2016.

  Malaksid kadagiti lima a nasao a kandidata, naammuan a ni Ms. Roshan Flores (candidate no. 4) ket nagubing ditoy siudad gapu ta taga-ditoy ti ina na. Iti Miss World Philippines, nga umuna a pageant a nakisalipanna, isuna ti mangibagi iti Makati City.

  Ti Miss World ti maysa kadagiti kadadakkelan a pageant competition iti Pilipinas nga addaan ti tema a “Beauty in Giving.”

  Ti Miss World Philippines Pageant ket maangay no Setiembre 3, 2017. Ti makaala ti korona ti mangibagi iti Pilipinas iti Miss World 2017 sadiay China no Nobiembre 18, 2017. Darlene Acosta, PITO-LU / ABN

  ABOUT THE AUTHOR