Breaking News
   |  |  | 

  Opinion Sirmata ken Tagtagainep ni Mang Gusting

  Reliefs manen

  Holahoyyy, naimbag nga orasyo amin nga awan labasna. Kumusta kayon, sus Kayong, adda kano met LPA wenno low pressure area iti dayaen ti Kavisayaan. Sus, Kayong, naimbag a no adu met laeng ti nailinongmon a sungrod dita siruk ti balayyo. Umay manen ti panagbabagyo, Kayongh, bagi tay manen ti madidigra. Sus Ama, ania ngay man ngatan dagiti pasaren tayop a didigra ita a tawen. Koma, saan metten a maulit ti didigra idiay Tacloban City iti pasetna ti Kabisayaan. Ta no malagip tayo ti nakas-ang a nagbanagan dagiti agindeg idiay, saantayo a malapdan ti tumrem kadagiti mata tayo.

  Saan laeng a dagiti nadadael a sanikua ken naiipatli a biag ngem ketdi, ti saan a naintaoan nga aramid dagiti sumagmamano nga opisial. Nabulbulok dagiti relief goods. Agburek ti Royal blood ta Kayong no malagipko dayta a nagbanagan dagiti kailiantayo sadiay. Dumanun sa iti bilionis ti dimteng a tulong kadagiti nagduduma a pagilian ngem ania ngay ti napasamak? Napulitika a kunada. Hay ina, maria kusina kayo. Maitugot yo aya kadagiti tanemyo dagita? Mangibati kayo laeng iti saan a nasayaat a pakasarsaritaanyo a kunak.

  Ita, adda manen maiwaras a relief goods isu a kunami, relief goods manen! Ngamin, kailian adda maiwarwaras a cash kadagiti makuna a nabiktima ti riribuk idiay Marawi City. Medio delay kanu manen, sus maria kusina kayo. Dikay kadi maasian kadagiti naawanan iti pagtaengan ken napilitan a pimmanaw iti lugarda gapu iti riribuk? No dikam, agbiddut P1,000 sa ti maited kadagitoy ngem, sus maria kusina aya ania ngay pakayalaanna dayta  a gatad? No koma ta dumawat kayo kadagiti druglords este dagiti dakkel ti nakurakotna gapu iti droga ta mangibingay kayo met iti sinako a kuartayo. Hay naku aya, unay la ketdin ti kastoy a kasasaad ti biag, kas kuna ni Apong ni Apongko… hay biag, adda kubbo adda kiad. Anus bagi ta dikay nag-pa…di, hahaha.

  Wen, Kayong Angkuan, panawen manen ti isasangbay dagiti makuna a natural calamity. Dagiti saan a napakpakadaan ken di malapdan a didigra kas koma iti bagyo ken ginggined. Malapdam aya met dagita, malaksid no tay ginggined a mapasardeng babaen iti silaw, hahaha.

  Alla Kayong Angkuan, apay a mulagatannak iti kasta. Ammom, adda istoryada. Ni kano Atong adda da kano iti subjectda a biology-n sa itay or what… dinamag kano tay maestra no mapasardeng ti ginggined. Kuna tay kaadalan ni Atong, saan ma’am ngamin ket natural calamity dayta. Timmakder kano ni Atong ket sana kuna…saan ma’am, mapasardeng ti ginggined, kunana kano. Nakigtot tay maestra. Ket kunana ken Atong, ala ibagam man no kasano a mapasardeng ti ginggined. Simmungbat ni Atong ket kunana. “Itay parbangon ma’am, nagginggined idiay balaymi. Napuotak ket ti inaramidko, in-switch ko tay silaw…pagamuan, bigla a nagsardeng,” kasta ti kuna ni Atong ket kasta unay a mulagat ti maestra a di nakauni ket naladawen idi maamirisna ti imbaga ni Atong ket nalagipna ti inaramidda ken lakayna. Wahaaaa, patalastas laeng daydiay Kayong. Ala, Kailian, awan sabali nga inkam maibalakad ita no di agannad, agsagana tapno maliklikan ti dakdakkel a perhuisio no kasta a dumteng ti kalamidad, malaksid ti ginggined nga aramid ti tao nangruna iti parbangon.

  Opsssss, Kayong Angkuan, it’s time to go. And have a good time, este mapanak pay ta ne, naimasanta manen ti naginnistorya ket nayaw-awan manen tay pagatgatang ni Sofing a manteka ken itlog, nalipatakon…pasabtannak to man ketdin iti langdet. Ne, ne, .ne, dika man met sumabatsabat sika Atong. Ammok manen ket ti rantam kaniak, agdamagka manen iti kalagem. Ala kalagem man tay duling a baro, tsuptsupmuahmuah!

  <