| 

Salita ng Diyos

 • Ang Katiyakan ng Pangako ng Diyos

  Nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa’y walang sinumang higit na dakila na kanyang panunumpaan, siya ay nanumpa sa kanyang sarili, na sinasabi, “Tiyak na pagpapalain at pararamihin kita”. Kaya’t si Abraham, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay tumanggap ng pangako. Nanunumpa ang mga tao sa harap ng higit na mataas sa kanila, at ang…

  Read More
 • Mga Pagpapalang Espirituwal kay CristoMga Pagpapalang Espirituwal kay Cristo

  Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na siyang nagpapala sa atin kay Cristo ng bawat pagpapalang espirituwal sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo’y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo’y itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga…

  Read More
 • Buhay na Pag-asa

  Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, na sa…

  Read More
 • Paglilingkod na kaaya-aya sa Diyos

  Ipagpatuloy ninyo ang pag-iibigang magkakapatid. Huwag ninyong kalimutan ang magpatuloy ng mga dayuhan sapagkat sa paggawa nito ang iba ay nakapagpapatuloy na ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. Alalahanin ninyo ang mga bilanggo na parang kayo’y nakabilanggong kasama nila; ang mga inapi na parang kayo na rin sa katawan. Maging marangal sa lahat ang…

  Read More
 • Tagumpay sa Pamamagitan ni Cristo

  Subalit salamat sa Diyos, na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Cristo, at sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa kanya sa bawat dako. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Cristo sa Diyos sa mga iniligtas at sa mga napapahamak; sa isa ay samyo mula sa kamatayan, tungo sa kamatayan,…

  Read More
 • Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak

  Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng Anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya’y…

  Read More
 • Ang Matuwid at ang Masama Ang Matuwid at ang Masama 

  Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan; sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; ng dayuhan, at huwag ng iyong sariling mga labi. Ang bato ay mabigat, at ang buhangin ay matimbang; ngunit mas mabigat sa mga ito ang galit ng hangal….

  Read More
 • Tularan ang pagpapakumbaba ni Cristo

  Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Cristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa ng diwa, at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman…

  Read More
 • Mga Pagpapala sa Pagsunod

  Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan para sa kanya, gaya ng kanyang ipinangako sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, at lalakad ka sa kanyang mga daan. Makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila’y…

  Read More

EDITORIAL

THIS WEEK’S FRONTPAGE

BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

SEPTEMBER 18 TO 22, 2017

EDITOR’S SPILLBOX

ABN Online Advertising

Herbal Health City
CVQ Design Studio
Dad and I
Helles Solar Power Lamps
Alekin Beach Resort
Rose Bowl Restaurant
Sujiko Peptide
Microtel Te Quiero