| 

Salita ng Diyos

 • Tularan ang pagpapakumbaba ni Cristo

  Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Cristo, kung mayroong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip, magtaglay ng gayunding pag-ibig, na magkaisa ng diwa, at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman…

  Read More
 • Mga Pagpapala sa Pagsunod

  Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan para sa kanya, gaya ng kanyang ipinangako sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, at lalakad ka sa kanyang mga daan. Makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila’y…

  Read More
 • Awit ng pagtitiwala sa PanginoonAwit ng pagtitiwala sa Panginoon

  “Tayo ay may matibay na lunsod; kanyang inilalagay ang kaligtasan bilang mga pader at tanggulan.Buksan ninyo ang mga pintuan, upang makapasok ang matuwid na bansa na nag-iingat ng katotohanan.Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo, sapagkat siya’y nagtitiwala sa iyo.

  Read More
 • Maling Aral at ang Tunay na Kayamanan

  Kung ang sinuma’y nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mahuhusay na salita ng ating Panginoong Jesu-Cristo, at sa aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo, walang nauunawaang anuman; at siya ay nahuhumaling sa mga usapin at sa pagtatalo tungkol  sa mga salita na pinagmumulan ng inggit, away, paninirang-puri, mga masasamang hinala, pag-aaway…

  Read More
 • Mga gantimpala sa tumatanggap

  “Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta alang-alang sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng gantimpala ng isang propeta; at ang tumatanggap sa isang taong matuwid alang-alang sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng gantimpala ng…

  Read More
 • Pamumuhay sa PananampalatayaPamumuhay sa Pananampalataya

  Kaya’t kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagama’t ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di-masukat na kaluwalhatian, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na  nakikita, kundi sa mga bagay na hindi…

  Read More
 • Ang Kautusan ng Diyos

  Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon; ang pagpuri sa kanya ay sasaaking bibig nang patuloy. Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa, marinig nawa ng mapagpakumbaba at magsaya. O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon, at magkasama nating itaas ang kanyang pangalan!

  Read More
 • Ang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus

  Kaya’t ikaw,anak ko, maging malakas ka sa biyayang na kay Cristo Jesus, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. Makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. Walang kawal…

  Read More
 • Ang Pag-ibig ng Diyos

  Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko; at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan! Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya- na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong…

  Read More
 • Ang Tunay na Karunungan ng Diyos

  Ngunit ang mga ito ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu; sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao ang nakakalam ng isipan ng isang tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya? Kaya’t walang nakakaalam ng mga isipan ng…

  Read More

EDITORIAL

THIS WEEK’S FRONTPAGE

BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

JULY 24 TO 28, 2017

EDITOR’S SPILLBOX

ABN Online Advertising

Herbal Health City
CVQ Design Studio
Dad and I
Helles Solar Power Lamps
Alekin Beach Resort
Rose Bowl Restaurant
Sujiko Peptide
Microtel Te Quiero