| 

Salita ng Diyos

 • Katiyagaan sa kahirapan

  Kaya, maging matiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa, na siya’y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matiyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Mga kapatid, huwag…

  Read More
 • Mga katiwala ng mga kaloob ng Diyos

  Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kaya kayo’y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa’t isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan.

  Read More
 • Ang Diyos ang Ating Tagapag-ingat

  Siyang naninirahan sa tirahan ng Kataas-taasan, ay mananatili sa lilim ng Makapangyarihan, sasabihin ko sa PANGINOON, “Aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan.” Sapagkat ililigtas ka niya sa bitag ng maninilo, at sa nakakamatay na salot.

  Read More
 • Ang Diyos ay Kasama Natin

  Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya’t hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon.

  Read More
 • Pagpapatuloy sa Mithiin

  Hindi sa ito’y aking nakamit na, o ako’y sakdal na; kundi nagpapatuloy ako upang iyon ay aking maabot, kung paanong ako ay inabot din ni Cristo Jesus.

  Read More
 • Ang Buhay na Walang Hanggan

  Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo’y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Diyos. Ito ang ating kapanatagan sa kanya, na kung tayo’y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tayo’y pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na…

  Read More
 • Tungkol sa Pagbibigay

  Ngunit, yamang kayo’y sumasagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, sa pananalita, at sa kaalaman, sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din ninyo na kayo ay sumagana sa biyayang ito.

  Read More
 • Magsilbing Ilaw sa Sanlibutan

  Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako ‘y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig; sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa kanyang mabuting kalooban.

  Read More
 • Ang Pangakong Espiritu Santo

  “Kung ako’y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At hihingin ko sa Ama, at kayo’y bibigyan niya ng isa pang Mang-aaliw, upang makasama ninyo siya magpakailanman, Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan; sapagkat siya’y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya’y nakikilala ninyo, sapagkat siya’y nananatiling kasama…

  Read More

THIS WEEK’S FRONTPAGE

BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

FEBRUARY 19 TO 23, 2018

EDITOR’S SPILLBOX

ABN Online Advertising

Herbal Health City
CVQ Design Studio
Alekin Beach Resort
Rose Bowl Restaurant
Microtel Te Quiero