| 

Salita ng Diyos

 • Bigyang-lugod ang kapwa, huwag ang sarili

  Kaya’t tayong malalakas ay nararapat magtiis sa kahinaan ng mahihina, at hindi upang magbigay-lugod sa ating mga sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay- lugod sa kanyang kapwa para sa kanyang kabutihan, tungo sa ikatitibay niya. Sapagkat si Cristo man ay hindi nagbigay-lugod sa kanyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, “ Ang mga pag-alipusta ng…

  Read More
 • Ang Kahalagahan ng Kasipagan

  Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat ito’y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Magbigay ka ng bahagi sa pito, o maging sa walo; sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa mundo. Kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito sa lupa ay bumabagsak, at kung ang punungkahoy ay…

  Read More
 • Ang mga Anak ng Diyos

  Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo’y matawag na mga anak ng Diyos; at tayo’y gayon nga. Dahil dito’y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya’y hindi nakilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman…

  Read More
 • Mga Tuntunin sa mga Pamilyang Cristiano

  Mga babae, pasakop kayo sa inyu-inyung asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyu-inyung asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito’y nakakalugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak,…

  Read More
 • Mga Alipin at mga Panginoon

  Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga panginoon sa laman na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Cristo, hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay_lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Cristo, na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso, naglilingkod na…

  Read More
 • Ang Hiwaga ng mga Gawa Panginoon

  Nang gamitin ko ang aking isipan upang makaalam ng karunungan, at upang makakita ng gawain na ginagawa sa lupa, kung saan hindi nakakakita ng tulog ang kanyang mga mata sa araw man o sa gabi; ay nakita ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos, na hindi matutuklasan ng tao ang gawa na ginawa sa…

  Read More
 • Ang Manggagawa ng Diyos

  Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit nang wasto sa salita ng katotohanan. Subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat ito’y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan, at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng ganggrena. Kasama sa mga ito sina Himeneo at…

  Read More
 • Huwag humatol sa iyong kapatid

  Ang nagpapahalaga sa araw ay nagpapahalaga nito sa Panginoon; at ang kumakain ay kumakain para sa Panginoon, sapagkat siya’y nagpapasalamat sa Diyos; at ang hindi kumakain para sa Panginoon ay hindi kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. Walang sinuman sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili, at walang sinumang namamatay sa kanyang sarili.

  Read More
 • Ang Katiyakan ng Pangako ng Diyos

  Nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa’y walang sinumang higit na dakila na kanyang panunumpaan, siya ay nanumpa sa kanyang sarili, na sinasabi, “Tiyak na pagpapalain at pararamihin kita”. Kaya’t si Abraham, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay tumanggap ng pangako. Nanunumpa ang mga tao sa harap ng higit na mataas sa kanila, at ang…

  Read More
 • Mga Pagpapalang Espirituwal kay CristoMga Pagpapalang Espirituwal kay Cristo

  Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo, na siyang nagpapala sa atin kay Cristo ng bawat pagpapalang espirituwal sa sangkalangitan, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo’y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo’y itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga…

  Read More

THIS WEEK’S FRONTPAGE

BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

NOVEMBER 20 TO 24, 2017

EDITOR’S SPILLBOX

ABN Online Advertising

Herbal Health City
CVQ Design Studio
Dad and I
Helles Solar Power Lamps
Alekin Beach Resort
Rose Bowl Restaurant
Sujiko Peptide
Microtel Te Quiero