Breaking News
   | 

  Salita ng Diyos

  • Panawagan tungo sa Banal na Pamumuhay

   Kaya’t ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip; na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesu-Cristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una.

   Read More
  • Panalangin upang Ingatan

   Sa Diyos lamang naghihintay nang tahimik ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa kanya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan; ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos ang aking kanlungan.

   Read More
  • Ang Layunin ng Kautusan

   Bakit pa mayroong kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag, hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan; at ito’y ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang tagapamagitan ay nangangahulugan na may higit sa iisang panig; subalit ang Diyos ay iisa.

   Read More
  • Si Cristo ang ating Tagapagtanggol

   Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may Tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesus-Cristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. At sa ganito’y nalalaman natin na siya’y kilala natin, kung tinutupad natin ang kanyang…

   Read More
  • Ang Matuwid at ang Masama

   Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan; sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig; ng dayuhan, at huwag ng iyong sariling mga labi.

   Read More
  • Huwag pabigla-bigla sa pangangako

   Ingatan mo ang iyong mga hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Ang lumapit upang makinig ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog ng mga hangal, sapagkat hindi nila nalalaman na sila’y nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa…

   Read More
  • Ang mga Pagpapala sa Pagiging Masunurin

   “Sapagkat iyong pinakinggan ang mga batas na ito, at iyong iningatan at sinunod ang mga ito, ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at ang wagas na pag-ibig na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno. Iibigin ka niya, pagpapalain, at pararamihin. Pagpapalain din niya ang iyong mga supling, ang bunga ng iyong…

   Read More
  • Si Jesus ang Tunay na Puno ng Ubas

   “Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya; at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga.

   Read More
  • Katiyagaan sa kahirapan

   Kaya, maging matiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa, na siya’y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at huling ulan. Maging matiyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Mga kapatid, huwag…

   Read More

  THIS WEEK’S FRONTPAGE

  BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

  NGCP NOTICE OF POWER INTERRUPTION

  EDITOR’S SPILLBOX

  ABN Online Advertising

  Herbal Health City
  CVQ Design Studio
  Alekin Beach Resort
  Rose Bowl Restaurant
  Microtel Te Quiero