| 
 • Ang Mabuting Pastol

  “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto; at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang…

  Read More
 • Ang Panginoon ay magdadala ng kaligtasan

  Ngunit sa ganang akin, ako’y titingin sa Panginoon; ako’y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan; papakinggan ako ng aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin, O aking kaaway; kapag ako’y nabuwal, ako’y babangon; kapag ako’y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging aking ilaw. Aking papasanin ang galit ng Panginoon, sapagkat ako’y nagkasala laban…

  Read More
 • Mga Bunga ng Pag-aaring-ganap

  Kaya’t yamang tayo’y inaring-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Sa pamamagitan niya’y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan, at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang…

  Read More
 • Si Cristo ang ating tagapagtanggol

  Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may Tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesu-Cristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan, at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. At sa ganito’y nalalaman natin na siya ‘y kilala natin, kung tinutupad natin ang…

  Read More
 • Tungkol sa mga kaloob na Espirituwal

  Kaya’t nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, “Sumpain si Jesus!” at walang makapagsasabi, “Si Jesus ay Panginoon,” maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

  Read More
 • Ang Bagong Langit at ang Bagong Lupa

  “Sapagkat narito, ako’y lumilikha ng mga bagong langit at bagong lupa; at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala, o darating man sa isipan. Ngunit kayo’y matuwa at magalak magpakailanman sa aking nilikha; sapagkat, aking nilikha ang Jerusalem na isang kagalakan, at ang kanyang bayan na isang kaluguran.

  Read More
 • Ang Kautusan ng Diyos

  Mag-ukol kayo sa Panginoon, O mga anak ng makapangyarihan, mag-ukol kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa kanyang pangalan; sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig; ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog, ang Panginoon, nasa…

  Read More
 • Iba’t ibang Aral at Paalala

  Ihilig mo ang iyong puso sa pangaral, at ang iyong mga tainga sa mga salita ng kaalaman. Huwag mong ipagkait sa bata ang saway, kung hampasin mo siya ng pamalo, siya’y hindi mamamatay. Kung siya’y hahampasin mo ng pamalo, mula sa Sheol ang kanyang kaluluwa’y ililigtas mo. Kung ang iyong puso ay marunong, aking anak,…

  Read More
 • Mag-ibigan sa Isa’t isa

  Subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan.

  Read More
 • Ang Mabuting Pamumuhay

  Ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, huwag makipag-away, maging maamo, at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga…

  Read More