| 

Salita ng Diyos

 • Ang Pag-ibig ng Diyos

  Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko; at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan! Purihin mo ang Panginoon, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya- na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong…

  Read More
 • Ang Tunay na Karunungan ng Diyos

  Ngunit ang mga ito ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu; sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Sapagkat sinong tao ang nakakalam ng isipan ng isang tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya? Kaya’t walang nakakaalam ng mga isipan ng…

  Read More
 • Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo

  Kaya’t ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo’y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo’y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtitiyaga, na magparaya sa isa’t isa sa pag-ibig; na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan.

  Read More
 • Ang Dakilang Kaligtasan

  Kaya’t dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo’y matangay na papalayo. Sapagkat kung ang salita na ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay may bisa, at ang bawat paglabag at pagsuway ay tumanggap ng kaukulang parusa, paano nga tayo makakatakas, kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan?

  Read More
 • Lumapit tayo sa Diyos

  At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo’y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang…

  Read More
 • Salita ng Diyos

  Poot ng Sanlibutan

  “Kung kayo’y kinapopootan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapootan nito bago kayo. Kung kayo’y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo’y hindi mga taga-sanlibutan, kundi kayo’y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ‘Ang…

  Read More
 • Ang Kahalagahan ng Kasipagan

  Ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan, sapagkat ito’y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Magbigay ka ng bahagi sa pito, o maging sa walo; sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa mundo. Kung puno ng ulan ang mga ulap, ang mga ito ay bumabagsak, at kung ang punungkahoy ay mabuwal sa…

  Read More
 • Panalangin ng Pasasalamat dahil sa Tagumpay

  O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya’y mabuti; ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sabihin ngayon ng mga natatakot sa Panginoon, “Ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman.” Tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa, sinagot ako ng Panginoon, at inilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay para sa…

  Read More
 • Ang Mabuting Pastol

  “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto; at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang…

  Read More
 • Ang Panginoon ay magdadala ng kaligtasan

  Ngunit sa ganang akin, ako’y titingin sa Panginoon; ako’y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan; papakinggan ako ng aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin, O aking kaaway; kapag ako’y nabuwal, ako’y babangon; kapag ako’y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging aking ilaw. Aking papasanin ang galit ng Panginoon, sapagkat ako’y nagkasala laban…

  Read More

EDITORIAL

THIS WEEK’S FRONTPAGE

BENECO NOTICE OF POWER INTERRUPTION

EDITOR’S SPILLBOX

ABN Online Advertising

Herbal Health City
CVQ Design Studio
Dad and I
Helles Solar Power Lamps
Alekin Beach Resort
Rose Bowl Restaurant
Sujiko Peptide
Microtel Te Quiero