* Ditoy siudad ti Baguio no dumteng ti bulan ti Disiembre, paskuan. Idi pay la Setiembre, paskuan iti dadaanan dagiti umili. Agsipud ngata ta –ber kunada man (September). Iti uneg ... Continue Reading